Termeni si Conditii

REGULAMENT – TERMENI SI CONDITII

DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A PROGRAMELOR  DE FORMARE SI PREGATIRE PROFESIONALA PENTRU ADULTI SI A CAMPANIILOR PUBLICITARE CU OFERTE DE PRETURI

 

CAPITOLUL NR. 1 – Definitii:

In prezentul regulament si in toate contractele de formare si pregatire profesionala, urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a)    CFPDR – Centrul Pentru Formare Profesionala si Dezvoltare Regionala in calitate de furnizor/ prestator de formare profesionala pentru adulti;

b)    Contract – contractul de formare profesionala/contractul de prestari servicii si toate actele aditionale si anexele la contract incheiat intre CFPDR – furnizor/prestator si persoana fizica-beneficiar sau persoana juridica. Contractul de formare profesionala/ prestari servicii incheiat intre furnizor/prestator si beneficiar se completeaza cu prevederile prezentului Regulament si cu Termenii si Conditiile din continutul Regulamentului in situatia in care contractul de formare profesionala incheiat este neandestulator din punct de vedere al continutului si prevederilor contractuale;

c)    Furnizor/ prestator si beneficiar – partile contractante CFPDR –furnizor / prestator ( aceasta calitate poate fi verificata pe anc.edu.ro ), iar persoana fizica – beneficiar,asa cum sunt acestea numite in contractele de formare si pregatire profesionala/ prestari servicii si in prezentul regulament;

d)    Pretul contractului – suma de bani achitata de beneficiar persoana fizica sau de catre o persoana juridica care suporta contravaloarea taxei de scolarizare pentru propri salariati. Pretul fiecarui curs organizat de CFPDR este cel afisat pe site-ul calificare.net, sau in caz de neafisare cel practicat de fiecare zona administrativa si este valabil numai pentru cursurile care se organizeaza in orasele unde birourile zonale CFPDR afisate pe site isi au sediul administrativ (cursurile se desfasoara in salile si locurile de practica din fiecare zona administrativa CFPDR), fapt pentru care fiecare zona administrativa a CFPDR poate practica alte preturi care nu pot depasi valoarea preturilor afisate pe www.calificare.net, sau fiecare zona administrativa a CFPDR poate practica propriile preturi comunicate telefonic, prin oferte, anunturi ziar-radio-televiziune, pliante, bannere, concursuri cu premii, etc., preturi care pot fi si promotionale pentru termene fixe (zile, saptamani, luni) si care sunt permanent supuse unor termeni si conditii afisate pe site-ul www.calificare.net. Exceptia de la cele de mai sus o reprezinta situatia in care cursurile se desfasoara in alte locatii decat cele enuntate mai sus ( in aceasta situatie sunt valabile preturile fara reducereafisate pe site-ul www.calificare.net, caz in care preturile cursurilor pot fi mai mari decat cele afisate pe site-ul www.calificare.net datorita cheltuielilor suplimentare ivite pentru organizarea si desfasurarea cursurilor de formare pentru adulti (transport, masa, cazare, diurna lectori, chiria sali de curs si locuri de practica, materiale si mijloace didactice suplimentare, etc.); Pentru inscrierea de grupuri mai mari fie ca sunt persoane fizice sau salariati ai diferitelor persoane juridice, fiecare zona administrativa a CFPDR poate negocia pretul/contravaloarea cursurilor avand ca baza preturile cursurilor existente la momentul respectiv si in functie de preferintele/pretentiile organizatorice ale persoanelor juridice si de participare-prezenta la cursuri ale persoanelor fizice(in aceasta situatie persoana fizica va avea acces la platforma de e-learning a CFPDR), caz in care preturile cursurilor pot fi si mai mari fata de cele afisate pe site-ul www.calificare.net sau fata de preturile practicate de CFPDR sau de fiecare zona administrativa a CFPDR in acel moment conform celor de mai sus;

e)    Zona administrativa – orasul unde se afla sediul declarat oficial al birourilor zonale ale CFPDR, care sunt responsabile cu inscrierea persoanelor fizice la cursuri, cu organizarea si desfasurarea formal si informal a programelor de formare si pregatire profesionala pentru adulti. Toate adresele birourilor zonale si datele de contact sunt afisate pe site-ul calificare.net;

f)     Adult – persoana fizica care a implinit varsta de 16 ani si poate incheia raporturi juridice de munca conform Codului Muncii;

g)    Zi – zi calendaristica; an – 365 zile;

h)   Notificare – orice comunicare, inscris trimis de CFPDR (prin reprezentanti) prin internet, SMS, posta catre beneficiar;

i)     Act aditional – document ce modifica sau completeaza termenii si conditiile contractului initial de formare profesionala;

j)      Taxa – contravaloarea in bani a unui curs de formare profesionala sau a altor servicii prestate de furnizor/prestator pentru beneficiar conform prevederilor prezentului Regulament si a termenilor si conditiilor mentionate in acesta. Taxa de curs nu include si taxa de examinare, deoarece participarea la examenul de absolvire este optional pentru beneficiar;

k)    Regulament – ansamblu de norme CFPDR care reglementeaza drepturile si obligatiile partilor contractante si care reprezinta legea partilor contractante in raporturile contractuale dintre furnizor/prestator si beneficiar;

l)     Termeni si conditii – reglementari exprese stabilite de CFPDR in Regulament si care vor fi prevazute si in contractele de formare profesionala precum si in alte decizii si dispozitii interne necesare organizarii campaniilor publicitare prin oferte de preturi, pentru a stabili conditiile de acces ale beneficiarilor la diferitele oferte de preturi cursuri din campaniile publicitare organizate pe diferite perioade de timp prin intermediul internetului, articole presa, anunturi radio si televiziune, pliante, bannere, afise, etc;

m)  Penalitate contractuala – se calculeaza conform ratei de referinta BNR + 8 puncte procentuale si imposibilitatea beneficiarului de a participa la examenul final, asa cum sunt mentionate in Regulament si statuate in contractul de formare profesionala;

n)   Taxa examinare – suma de bani ce trebuie achitata de beneficiar pentru a participa cu acordul CFPDR, la sustinerea examenului de absolvire a cursului pe care l-a urmat;

o)    Taxa reexaminare – suma de bani ce trebuie achitata de beneficiar pentru a participa cu acordul CFPDR, la sustinerea examenului de absolvire a cursului cu o alta grupa si la o data ulterioara datorita faptului ca beneficiarul din motive personale sau pentru nerespectarea obligatiilor contractuale nu a participat la primul examen de absolvire organizat de CFPDR fiind declarat absent;

p)    Contestatie – documentul administrativ intocmit de beneficiar in termen de 24 ore de la sustinerea examenului de absolvire, ca urmare a unei nemultumiri personale fata de notele si rezultatele personale obtinute la examenul de absolvire, contestatie care se depune si se inregistreaza la Comisia de examinare prin grija CFPDR;

q)    Formular online de inscriere – inscrierea beneficiarului la curs prin completarea si trimiterea online catre birourile zonale a formularului existent pe site-ul CFPDR, nu este valabila fara efectuarea concomitenta si a platii cursului. Formularul online completat si trimis de beneficiar in modul de mai sus, are valabilitate fara semnatura olografa a beneficiarului si produce efecte juridice intre furnizor/prestator si beneficiar conform prevederilor prezentului Regulament si a Termenilor si conditiilor din continutul acestuia;

r) ISCIRInspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub presiune si Instalatiilor de Ridicat.

s)     T.V.A. – nu se percepe taxa pe valoarea adaugata la plata cursurilor de formare profesionala pentru adulti. Furnizorul/CFPDR nu este platitor de TVA.

 

CAPITOLUL NR. 2

 Art. 1. – Partile contractante:

 Partile contractante sunt – Centrul pentru Formare Profesională şi Dezvoltare Regionala (CFPDR) în calitate de furnizor/prestator de formare profesională, denumit în continuare furnizor/prestator si persoana fizica denumita in continuare beneficiar.

Prezentul capitol are urmatoarea structura dupa cum urmeaza:

1.1. Centrul Pentru Formare Profesionala si Dezvoltare Regionala (CFPDR), cu sediul în Mun. Constanta, Bld. Mamaia, Nr. 237A, Parter, Jud. Constanta, Tel. 0377 101 567, e-mail:  contact@calificare.net, cod fiscal 34181971, Nr. Reg. Com. J13/388/2015, cont bancar  RO82RZBR0000060019224414, deschis la Raiffeisen Bank, reprezentat prin Vasile Adrian, in calitate de Administrator, denumit in continuare furnizor/ prestator,

si,

1.2. Persoana fizica_____________________________________, identificat/a cu CI, seria _______________ nr. ___________, eliberat de__________________, la data de _____________________, CNP ____________________________,  domiciliat/a in _________________________________________________________________________________, Tel: _____________________, e-mail: _______________________________, in calitate de cursant, denumit in continuare beneficiar.

 

Pentru persoanele juridice, contractarea serviciilor de formare profesionala pentru salariatii proprii, se va face prin reprezentantul imputernicit al persoanei juridice, incheindu-se un contract de prestari servicii de formare profesionala in care vor fi nominalizati salariatii care vor participa la programul de pregatire profesionala.

Persoana juridica are obliagatia de a  comunica si de a instrui salariatilor proprii cu privire la urmatoarele clauzele contractuale:

  • drepturile si obligatiile beneficiarului;
  • obligatiile prestatorului fata de beneficiarul cursului.

 

Art. 2. Obiectul contractului:

2.2. Obiectul contractului il constituie prestarea de catre furnizor/prestator a serviciului de formare profesionala pentru ocupatia de ______________________________(se trece denumirea cursului si durata desfasurarii cursului).

 

Art. 3. Durata contractului:

3.1. Durata contractului pentru cursul ales este: ______________________(se trece denumirea cursului si durata desfasurarii cursului).

3.2. Perioada contractuala va incepe in momentul in care furnizorul/prestatorul de formare profesionala detine un numar minim de 10 participanti inscrisi la curs.

 

Art. 4. Valoarea contractului:

4.1. Valoarea contractului este de ____________________ LEI (se va trece pretul cursului conform ofertelor publicitare periodice practicate si afisate pe site-ul CFPDR sau preturile mentionate in campaniile publicitare periodice afisate in ziare locale, bannere si afise  stradale sau prin flyere distribuite zonal si la nivel national, cat si prin comunicate radio si televiziune), si reprezinta contravaloarea cursului de ___________________________(se trece denumirea cursului si durata desfasurarii cursului).

4.2. Contravaloarea cursului este compusa din:

a)  taxa arhivare, echivalent a 20% din contravaloarea cursului (consiliere, analiza dosar, evaluare, indosariere, inregistrare, arhivare, corespondenta online/ listare documente, etc);

b) taxa scolarizare, echivalent a 80% din contravaloarea taxei cursului (participarea la pregatirea teoretica, evaluari periodice, instruirea in vederea examenului si orice alte activitati instructiv-educative, fie ca acestea se vor desfasura in online, fie cu participarea cu sala de curs);

c) Pentru instruirea practica, nu sunt incluse in pretul afisat pe site-ul furnizorului sau in prezentul contract, costurile aditionale pentru: materiale si/ sau consumabile necesare instruirii practice, echipament individual de protectie, instruirea SSM la sediul agentului, energie electrica, gaze, combustibil solid, etc. Acestea vor face obiectul unei anexe la prezentul contract.

Art. 5. Modalitate de plata:

5.1. Suma de ________LEI (se trece suma achitata conform ofertei) reprezinta contravaloarea ratei 1 si se achita la data inscrierii la curs;

5.2. Rata 2 in valoare de _________LEI (se trece suma achitata conform ofertei)   va fi achitata pana la data de _____________________(se trece data scadenta stabilita de comun acord, dar nu trebuie sa depasesca ultima zi de curs);

5.3. Rata 3 in valoare de _________LEI (se trece suma achitata conform ofertei)   va fi achitata pana la data de ________________________(se trece data scadenta stabilita de comun acord, dar nu trebuie sa depasesca ultima zi de curs);

 

Art. 6. Obligatiile beneficiarului:

6.1. Sa prezinte la inscriere urmatoarele documente prezetate in original, iar pentru documentele prezentate in copie xerox acestea vor fi certificate de beneficiar prin mentiunea “conform cu originalul” si semnatura acestuia, dupa cum urmeaza: CI/BI, certificat nastere, certificat casatorie (daca este cazul), ultima diploma de studii, fisa aptitudini eliberata de Medicul de Medicina Muncii;

6.2. In cazul in care beneficiarul nu detine fisa de aptitudini, acesta va prezenta adeverinta medicala in original, cu mentiunea “clinic sanatos pentru participarea la cursul de________________________(se trece denumirea cursului la care se inscrie)” sau “apt pentru particciparea la cursul de _____________________________(se trece denumirea cursului la care se inscrie)”.

6.2.1. Daca beneficiarul cursului nu prezinta la inscriere documentele mai sus mentionate, acesta are obligatia de a le aduce personal/ trimite online, etc in termenul de 5 zile lucratoare. In cazul beneficiarul nu respecta termenul de 5 zile de aducere/ trimitere documentele obligatorii inscriere curs, conform art. 6.1 si art. 6.2, acesta va plati o penaliate de 5 lei pentru fiecare zi de intarziere pana la aducerea/ trimiterea tuturor documentelor.

6.3. Sa participe la orele de curs, absentele fiind o raspundere personala. Înregistrarea a mai mult de 10% absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate din durata totală a programului duce la pierderea dreptului beneficiarului de a susţine examenul final si la exmatricularea beneficiarului cu obligatia acestuia de a achita integral contravaloarea cursului;

6.4. Sa utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;

6.5. Sa respecte formatorii, colegii de curs si personalul salariat al furnizorului/prestatorului de formare profesionala si sa inteleaga ca un comportament sau o atitudine neadecvata poate duce la exmatricularea beneficiarului de la curs;

6.6. Sa achite contravaloarea cursului in termenul de plata convenit, care va fi afisat pe factura proforma sau fiscala emisa de furnizor/prestator;

6.7. In situatia in care beneficiarul se inscrie la curs prin intermediul internetului completand formularul de inscriere de pe site-ul www.calificare.net , inscrierea la curs prin completarea si trimiterea online a formularului existent pe site-ul CFPDR nu este valabila transmiterea documentelor de inscriere, semnarea contractelor si efectuarea platii cursului, in caz contrar beneficiarul nu se va putea prevala niciodata de faptul ca nu are nici-o obligatie personala sau financiara de respectat sau de indeplinit fata de CFPDR, deoarece prin completarea modelului fisei- cerere de inscriere existente pe site-ul CFPDR si trimiterea online a acesteia catre birourile zonale ale CFPDR si care reprezinta in aceasta situatie manifestarea expresa de vointa a beneficiarului de a se inscrie la un curs chiar si daca formularul nu este semnat olograf de beneficiar, beneficiarul este de acord cu prevederile Regulamentului si a Termenilor si Conditiilor din continutul acestuia. In pretul cursurilor nu este inclusa contravaloarea echipamentului individual de protectie si a materialelor de practica mentionate mai sus. La solicitarea beneficiarului, furnizorul/prestatorul poate asigura contracost beneficiarului echipamentele de protectie individuala si materialele de practica mentionate mai sus;

6.8. Beneficiarul are dreptul si obligatia inainte de semnarea contractului de formare profesionala, de a citi si studia Regulamentul CFPDR de organizare si desfasurare a programelor de formare profesionala pentru adulti afisat pe site-ul www.calificare.net, sau existent in format fizic la birourile zonale ale CFPDR. Prin semnarea contractului de formare profesionala si a actului aditional, beneficiarul este de acord in totalitate si fara echivoc in baza semnaturii personale cu prevederile Regulamentului CFPDR de organizare si desfasurare a programelor de formare profesionala pentru adulti si cu Termenii si conditiile din Regulament referitor la campaniile publicitare si ofertele de preturi si modalitati de organizare a cursurilor de catre CFPDR, lansate periodic si valabile anumite perioade, insusindu-si personal continutul acestuia si angajandu-se sa respecte intocmai prevederile regulamentului CFPDR care face corp comun cu prevederile contractului de formare profesionala, actul aditional la contractul de formare profesionala pentru cursurile de calificare si a contractului de formare profesionala pentru cursurile de initiere, perfectionare, specializare indiferent de modalitatea de organizare ,, formal sau informal”. Formularul de inscriere online completat si trimis online birourilor zonale ale CFPDR de catre beneficiar, are valoare juridica daca si plata a fost efectuata concomitent si produce efecte juridice intre furnizor/prestator si beneficiar in conditiile prevederilor prezentului Regulament si a Termenilor si Conditiilor din continutul acestuia, chiar daca formularul online nu este semnat olograf de catre beneficiar;

6.9. Nerespectarea termenului de plata atrage o penalitate pentru fiecare zi de intarziere, calculata conform ratei de referinta BNR + 8 puncte procentuale si imposibilitatea beneficiarului de a participa la examenul final;

6.10. In situatia in care beneficiarul nu poate participa la examenul de absolvire, are posibilitatea de a solicita, in scris, reexaminarea;

6.11. Sa completeze cererea de examinare inaintea sustinerii examenului de absolvire;

6.12. Sa achite taxa de examinare in valoare de 50 lei inainte de sustinerea examenului final;

6.13. Dupa inregistrarea solicitarii de reexaminare, furnizorul/prestatorul va programa beneficiarul sa sustina reexaminarea cu urmatoarea serie de cursanti, in perioada valabilitatii autorizatiei de curs, beneficiarul avand obligatia achitarii unei taxe de 300 lei, inaintea sustinerii reexaminarii;

6.14. Beneficiarul are obligatia de a participa la instruirea practica, prin repartizare, la agentii economici de specialitate care detin mijloacelele tehnice necesare pentru desfasurarea procesului instructiv educativ in conditii optime, agenti economici cu care furnizorul/prestatorul de formare profesionala a incheiat protocoale de colaborare. Unitatile agentilor economici care asigura practica pot fi situate in locatatea in care se desfasoara pregatirea teoretica a cursului sau in proximitate, pe o distanta de pana la 30 km;

6.15.  In situatia in care beneficiarul doreste sa opteze pentru desfasurarea instruirii practice la un alt agent economic cu care furnizorul/prestatorul nu are protocol de colaborare o poate face in urmatoarele conditii: agentul economic ales trebuie sa deruleze activitati care fac obiectul cursului, sa detina mijloacelele tehnice necesare pentru desfasurarea procesului instructiv educativ in conditii optime si sa elibereze beneficiarului o adeverinta care sa ateste faptul ca acesta a participat, pe toata perioada cursului, la pregatirea practica.  Adeverinta va fi prezentata furnizorului/prestatorului de formare profesionala de catre beneficiar;

6.16. Sa-si asigure echipamentul individual de protectie folosit in activitatea practica si materialele necesare pentru buna desfasurare a activitatii de instruire practica si pentru sustinerea examenului final de absolvire, pentru care se va achita o taxa suplimenatara ce va face obiectului unei anexe la prezentul contract, daca este cazul;

6.17. Sa participe inainte de inceperea programului de pregatire profesionala la orele de pregatire privind securitatea si sanatatea in munca (SSM), prevenirea si securitatea la incendii (PSI) si protectia mediului, avand obligatia respectarii legislatiei aferente la locurile de pregatire teoretica si practica solicitand in mod expres agentului economic unde va efectua activitatea de practica, inainte de inceperea acesteia de a i se face instructajul SSM, PSI si mediu aferent activitatii de practica pe care o va desfasura la nivelul societatii unde a fost repartizat sau si-a exprimat dorinta de a efectua activitatea de practica, in acest sens asigurandu-si intreaga responsabilitate in caz de accidente. Prevederile de mai sus cad in totalitate in sarcina beneficiarului indiferent de traseul de deplasare ales de acesta inspre salile de curs sau locurile de practica si de la acestea catre locul de domiciliu;

6.18.In cazul in care, beneficiarul nu respecta cu rea credinta orarul de desfasurare al activitatilor de practica si regulile comunicate sau impuse (necesare si utile) a fi respectate pe parcursul acestei activitati de practica care se desfasoara la anumiti agenti economici cu care furnizorul/prestatorul are incheiate protocoale de practica pentru cursantii proprii, dand nastere astfel la litigii intre furnizor/prestatorul si agentul economic, furnizorul/prestatorul CFPDR isi rezerva dreptul de a actiona legal impotriva beneficiarului de curs pentru recuperarea contravalorii prejudiciului produs;

6.19. Lucrarile de absolvire scrise si lucrarile practice folosite pentru sustinerea examenului raman in proprietatea furnizorului;

6.20. Sa comunice furnizorului/prestatorului orice modificare intervenita in datele de identificare, stare civila, schimbare de domiciliu sau numar telefon mobil si e-mail;

6.21. Conform art. 29 din Metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor, certificatul de calificare/absolvire, insotit de anexa, se elibereaza sub semnatura, pe baza actului de identitate, de catre furnizorul/prestatorul de formare profesionala, dupa cel mult 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire;

6.22. Eliberarea Certificatului de calificare/absolvire se face numai de personalul CFPDR sau de imputernicitii furnizorului/prestatorului, pe baza de semnatura a titularului certificatului si se ridica numai personal de catre titularul beneficiar al cursului de formare profesionala sau pe baza de procura notariala imputernicind o alta persoana fizica,  in mod gratuit daca beneficiarul va ridica certificatul in termen de 30 de zile de la data anuntarii de catre furnizor/prestator, in caz contrar, beneficiarul va suporta o taxa de eliberare a certificatului de intarziere dupa cum urmeaza: pentru o intarziere de 30 zile se va achita suma de 20 RON; pentru o intarziere de 60 zile se va achita suma de 40 RON; pentru o intarziere mai mare de 60 zile dar nu mai mult de 6 luni se va achita suma de 60 RON, iar pentru o intarziere mai mare de 6 luni se va achita suma de 100 RON;

6.23. Sa solicite si sa respecte procedura de eliberare a duplicatului certificatului de calificare/ absolvire in cazul de pierdere sau distrugere de catre acesta, achitand taxa de 250 lei, reprezentand contravaloarea serviciilor pentru analiza dosar si eliberarea duplicatului.

6.24. Beneficiarul are obligatia sub sanctiunea prevazuta de legile in vigoare sa nu divulge sau sa distribuie in mod intentionat si cu rea vointa orice fel de material pe care l-a primit online, fie inregistrare, fie sub forma de document si mai ales pentru faptul ca beneficiarul cursului are obligatia personala potrivit prezentului contract sa respecte la randul sau Regulamentul UE 2016/679.

 

Art. 7. Obligatiile furnizorului/prestatorului de formare profesionala:

7.1. Sa informeze beneficiarul cu cel putin 5 zile inainte data inceperii cursului;

7.2. Sa puna la dispozitie sala de curs dotata cu laptop pentru formator, videoproiector, flipchart, scaune cu masuta rabatabila pentru cursanti sau orice materiale necesare pentru desfasurarea cursului;

7.3. In situatia in care activitatile practice se desfasoara la unitatile de practica colaboratoare, materialele de practica vor fi asigurate de colaborator;

7.4. Sa pastreze confidentialitatea actelor (conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date);

7.5. Dupa completarea cererii de reexaminare, furnizorul/prestatorul are obligatia de a-l informa pe beneficiar cu 5 zile inainte de data stabilita pentru reexaminare;

7.6. Sa respecte prevederile legii formarii profesionale si normele de aplicare ale acesteia;

7.7. Sa refuze restituirea taxelor achitate de beneficiar in situatia in care acesta nu participa la orele de curs si/sau la examenul final;

7.8. Sa respecte intocmai prevederile Termeni si Conditii, predeveri ce reprezinta regulamentul de organizare si functionare ale programelor de pregatire profesionala a adultilor organizate de CFPDR Constanta precum si prevederile legislatiei specifice emise de Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

 

Art. 8. Clauze finale:

8.1. Durata cursului ales este: __________________________________(se trece denumirea cursului si durata desfasurarii cursului).

8.2. In pretul cursului este inclusa taxa de eliberare a certificatului de calificare/absolvire;

8.3. Cursul va incepe numai in momentul formarii unei grupe de minim 10 persoane;

8.4. Inceperea cursului va fi anuntata telefonic, prin email sau sms;

8.5. CFPDR asigura garantia ca daca beneficiarul participa la toate orele de curs, iar valoarea contractului este achitata la zi conform modalitatii de plata (integral/ rate) conform contractului de formare profesionalai, dar pana la jumatatea perioadei programului de formare profesionala beneficiarul, considera ca nu a primit informatii valoroase si sunt nemultumiti de nivelul acestuia, CFPDR va restitui 80% din contravaloarea costurilor mentionate la art. 4.2, litera b) din prezentul contract, in baza unei solicitari scrise de retragere, numai dupa ce se va face confruntarea cu lectorul formator asupra veridicitatii afirmatiilor din partea beneficiarului si daca obiectiile si afirmatiile sunt adevarate. De asemnea se va analiza, impreuna cu formatorul interactivitatea si participarea activa a beneficiarului la modulele de curs desfasurate in salile furnizorului,  precum si in functie de participarea beneficiarului la activitatea de instruire practica si de respectarea celorlalte clauze din prezentul contract de formare profesionala;

8.5.1. In situatia in care beneficiarul face solicitarea de retragere dupa jumatatea cursului, acesta nu se va mai putea retrage de la curs si nici i se poate restitui vreo suma de bani.

8.6. Daca in termen de 60 zile de la inscriere cursul nu a inceput din culpa furnizorului/ prestatorului de servicii, beneficiarul poate solicitate restituirea sumei achitate;

8.6.1. Daca pana in termen de 60 zile de la inscriere, beneficiarul din culpa acestuia se retrage de la curs, acestuia i se va restitui 80% din contravaloarea contravaloarea costurilor mentionate la art. 4.2, litera b) din prezentul contract, 20% reprezentand consiliere, analiza dosar, evaluare, indosariere, inregistrare, arhivare, corespondenta online, listare documente.

8.7. Cererea de retragere va fi facuta doar de catre beneficiar si poate fi inregistrata la sediul unde s-a facut inscrierea sau transmisa prin email;

8.8. Dupa inregistrarea cererii/solicitarii de retragere, se va intocmi un acord de reziliere, semnat in mod amiabil de ambele parti;

8.9. In situatia in care beneficiarul nu transmite acordul de reziliere semnat, in termen de 7 zile lucratoare de la emiterea lui, contractul se considera reziliat unilateral;

8.10. Taxa scolarizare, echivalent a 80% din contravaloarea costurilor mentionate la art. 4.2, litera b) din prezentul contract achitata de catre beneficiar va fi restituita acestuia, numerar sau prin transfer bancar, in termen de 30-60 zile calendaristice de la data completarii cererii/solicitarii de retragere;

8.11. Conform garatiei oferite de furnizor, contravaloarea cursului va fi restituita integral, daca pana la jumatatea programului de formare, beneficiarul, in mod justificat, solicita restituirea sumei platite pe motiv ca nu este multumit de nivelul acestuia.

Restituirea contravalorii cursului se va face numai dupa analiza, impreuna cu formatorul, a interactivitatii si participarii active a beneficiarului la modulele de curs desfasurate in salile furnizorului,  precum si in functie de participarea beneficiarului la activitatea de instruire practica si de respectarea celorlalte clauze din prezentul contract de formare profesionalal;

8.12. Orice situatie de forta majora sau de alta natura cu care s-a confruntat beneficiarul pe parcursul desfasurarii cursului de formare profesionala si care l-au pus in situatia de a nu putea respecta contractul incheiat cu furnizorul/prestatorul, trebuie adusa la cunostinta conducerii furnizorului/prestatorului prin inregistrarea la birourile CFPDR a unei cereri scrise si semnate de beneficiar sau trimisa prin e-mail pentru a putea fi analizata de furnizor/prestator si a pronunta o solutie in cauza respectiva. In caz contrar orice comunicare, solicitare verbala sau telefonica din partea beneficiarului nu poate fi luata in considerare;

8.13. La solicitarea beneficiarului, acesta se poate transfera la un alt program de formare profesionala, numai pana la inceperea cursului, sumele achitate potrivit contractului care a incetat fiind luate in considerare in noul contract de formare profesionala, iar daca programul de formare profesionala la care s-a transferat are un pret mai mare, beneficiarul se obliga sa achite diferenta de curs;

8.14. Avand in vedere faptul ca formularele de certificate de absolvire si calificare sunt eliberate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Educatiei, Centrul Pentru Formare Profesionala si Dezvoltare Regionala nu se face raspunzator de orice intarziere in scrierea si eliberarea acestora, datorata lipsei imprimatelor tipizate;

8.15. Anterior datei de eliberare a certificatului de calificare/absolvire a cursului, la solicitarea benefiarului, i se va elibera acestuia de catre furnizor/prestator, adeverinta de absolvire a cursului care este valabila pana la data eliberarii certificatului de calificare/absolvire;

8.16. Centrul Pentru Formare Profesionala si Dezvoltare Regionala isi rezerva dreptul de a colabora cu alti furnizori de formare, in acest caz certificatele vor fi emise de colaborator;

8.17. Examenul de absolvire se sustine in fata unei comisii de examinare constituite din trei persoane, dintre care, 2/3 sunt specialisti din afara firmei si 1/3 reprezinta o persoana din partea firmei. Comisiile de examinare sunt stabilite de Comisiile de Autorizare Judetene sau a municipiului Bucuresti;

8.18. Centrul Pentru Formare Profesionala si Dezvoltare Regionala nu se face raspunzatoare pentru situatiile in care examenele pot suferi amanari din cauza neintrunirii Comisiilor de Autorizare ale Secretariatului Tehnic, sau din lipsa Normelor de Aplicare;

8.19. Pentru cursurile care au costuri suplimentare fata de cele mentionate in prezentul contract, costuri care sunt generate de participarea la examenul ISCIR, se va completa anexa 1 la prezentul contract;

 

                                   8.18.1. Taxa ISCIR

 

Conform prescriptiilor ISCIR, suma de _____ LEI (se trece contravaloarea taxei autorizatiei ISCIR), reprezinta valoarea taxei de participare la cursul si examenul ISCIR, in vederea obtinerii autorizatiei pentru ocupatia de ______________________________ (se trece denumirea cursului autorizat ISCIR) suma ce se va achita cash la casierie sau prin virament bancar, integral sau in ___ rate stabilite dupa cum urmeaza, dar nu mai tarziu de data inceperii cursului ISCIR.

Rata 1 in valoare de______LEI (se trece valoarea primei rate din contravaloarea taxei autorizatiei ISCIR. Valoarea primei rate poate reprezenta chiar si intreaga contravaloare a taxei pentru autorizatia ISCIR) achitata la inscriere la data de _____________(se trece data scadenta stabilita de comun acord, dar nu trebuie sa depasesca ultima zi de curs);

Rata 2 in valoare de _____ LEI (se trece valoarea celei de-a doua rate din contravaloarea taxei ISCIR)  va fi achitata pana la data de______________(se trece data scadenta stabilita de comun acord, dar nu trebuie sa depasesca ultima zi de curs);

Rata 3 in valoare de______LEI (se trece valoarea ultimei rate din contravaloarea taxei ISCIR)  va fi achitata pana la data de ______________(se trece data scadenta stabilita de comun acord, dar nu trebuie sa depasesca ultima zi de curs);

 

                              8.18.2. Documente necesare pentru completara dosarului ISCIR:

 

Beneficiarului va prezenta la inscriere sau in termen de 5 zile de la inscriere, urmatoarele documente in copie, pe care le va certifica, pe baza de semnatura, cu mentiunea “conform cu originalul”, dupa cum urmeaza: carte de Identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie, acte studii, 2 poze marimea 3/4 cm si o  fisa de aptitudini eliberata de medicul de medicina muncii “Apt pentru prestarea ocupatiei de ______________________________________”(se trece denumirea cursului) pentru persoanele incadrate in munca.

Documentele necesare pentru inscriere trebuie prezentate si in original de catre beneficiar pentru validarea copiilor.

8.19. Sa solicite si sa respecte procedura de eliberare a duplicatului a Autorizatiei ISCIR in cazul de pierdere sau distrugere de catre acesta, achitand taxa de 250 lei, reprezentand contravaloarea serviciilor pentru analiza dosar si eliberarea duplicatului.

8.20. Partile vor depune eforturi pentru rezolvarea amiabila a conflictelor, acest lucru avand beneficii pentru ambele parti;

8.21. In situatia in care beneficiarul are un comportament si/sau o atitudine nepotrivita, nerespectuoasa fata de formatori, colegii de curs sau personalul salariat al Centrului Pentru Formare Profesionala si Dezvoltare Regionala, furnizorul poate solicita rezilierea unilaterala a contractului, incepand cu data cand a fost constatat comportamentul sau atitudinea nepotrivita;

8.22. In situatia in care partile nu se pot intelege amiabil, acestea se pot adresa autoritatilor si instantelor judecatoresti de pe raza teritoriului unde isi are sediul furnizorul.

 

Art. 9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

9.1. Odata cu semnarea prezentului contract, beneficiarul isi da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, atat cele din documentele depuse la dosarul de inscriere, cat si cele de contact (telefon, email, adresa de corespondenta). Aceste date vor fi utilizate de prestator in scopul informarii beneficiarului cu privire la programul de formare profesionala ales (data de incepere, perioada de desfasurare, data de examinare si alte notiuni referitoare la curs si la buna desfasurare a lui);

9.2. Totodata aceste date personale vor fi utilizate pentru redactarea documentelor beneficiarului (adeverinta de inscriere, adeverinta de absolvire, certificatul de absolvire sau de calificare, suplimentul descriptiv);

9.3. Te rog sa parcurgi  Politica de confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

 

CAPITOLUL NR. 3 – Modificarea, suspendarea si incetarea contractului de formare profesionala:

La solicitarea beneficiarului, in cazul in care acesta nu poate incepe, continua sau finaliza cursul din motive obiective, partile pot stabili de comun acord suspendarea contractului pe o anumita perioada si reprogramarea cursantului pentru un alt curs ce va incepe intr-o serie urmatoare.

La solicitarea beneficiarului, in cazul in care acesta nu poate incepe, continua sau finaliza cursul din motive obiective si nu doreste suspendarea contractului pe o anumita perioada, din motive de ordin tehnic si economic si conform prevederilor acestui Regulament, ratele achitate si actele predate la inscriere nu se pot restitui.

In ceea ce priveste numai partea de incepere si desfasurare a cursurilor de pregatire si formare profesionala, contractul de formare si pregatire profesionala incheiat intre furnizor/prestator si beneficiar produce efecte numai incepand cu data inceperii cursului si pana la data terminarii acestuia, care poate fi chiar data de finalizare prelungita a cursului stabilita de furnizor/prestator conform CAPITOLUL nr. 2, Art. 8 alin. 8.17) din prezentul Regulament.

  

CAPITOLUL NR. 4 – PERSOANELE FIZICE STRAINE

Persoanele fizice de alta cetatenie decat cea romana, din tarile UE, pot participa la programele de formare si pregatire profesionala din Romania, daca indeplinesc conditiile prevazute de O.G. nr.129/2000 si ale Legii nr. 167/2013 pentru modificarea si completarea O.G. nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor si numai daca dovedesc ca detin permis de munca eliberat de autoritatile romane si domiciliaza in Romania. CFPDR va respecta permanent legislatia in vigoare din Romania. Celelalte persoane fizice cetateni ai altor state care nu fac parte din UE, pot participa la programele de formare si pregatire profesionala din Romania cu conditia indeplinirii conditiilor de mai sus si numai daca exista intre Romania si tarile ai caror cetateni sunt, Tratate internationale incheiate in acest sens.

 

 CAPITOLUL NR. 5 – DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

Pentru inscriere la un program de formare si pregatire profesionala din Romania sunt necesare urmatoarele documente diferentiate potrivit continutului de fond si forma conform normelor legale nationale si internationale pentru cetatenii romani si cetatenii altor state dupa cum urmeaza:

Pentru cetatenii romani sunt necesare la inscriere urmatoarele documente prezetate in original, iar pentru documentele prezentate in copie xerox acestea vor fi certificate de beneficiar prin mentiunea “conform cu originalul” si semnatura acestuia, dupa cum urmeaza: CI/BI, certificat nastere, certificat casatorie (daca este cazul), ultima diploma de studii, fisa aptitudini eliberata de Medicul de Medicina Muncii. In cazul in care beneficiarul nu detine fisa de aptitudini, acesta va prezenta adeverinta medicala in original, cu mentiunea “clinic sanatos pentru participarea la cursul de________________________(se trece denumirea cursului la care se inscrie)” sau “apt pentru particciparea la cursul de _____________________________(se trece denumirea cursului la care se inscrie)”.

Pentru cetatenii straini si cu respectarea prevederilor din CAPITOLUL nr. 4 din Regulament, sunt necesare la inscriere urmatoarele documente prezetate in original, iar pentru documentele prezentate in copie xerox acestea vor fi certificate de beneficiar prin mentiunea “conform cu originalul” si semnatura acestuia: C.I, permis de munca, pasaport cu traducere notariala legalizata in original,  certificat de nastere cu traducere notariala legalizata in original, certificat de casatorie pentru doamne sau domni care au preluat prin casatorie numele sotiei cu traducere notariala legalizata, acte de studii absolvite si echivalate de Ministerul Educatiei Nationale din Romania cu traducere notariala legalizata in original sau adeverinte de incadrare intr-o forma de invatamant de stat sau particular din Romania in original – cu mentiunea pentru a servi la inscriere cursuri de formare profesionala, adeverinta medicala din Romania in original cu mentiunea “clinic sanatos pentru participarea la cursul de________________________(se trece denumirea cursului la care se inscrie)” sau “apt pentru particciparea la cursul de _____________________________(se trece denumirea cursului la care se inscrie)”.

 

CAPITOLUL NR. 6 – APOSTILE

Pentru apostilarea documentelor administrative de studii (certificat de calificare/absolvire si supliment descriptiv de competente) este necesar in prealabil obtinerea avizului de specialitate din partea Comisiei de Autorizare care a autorizat CFPDR ca furnizor/prestator, fapt pentru care beneficiarul(absolvent) personal sau prin imputernicit cu procura notariala in original, trebuie sa mearga personal la AJPIS Constanta, la Secretariatul Tehnic de formare profesionala, sa completeze o cerere tip si sa anexeze urmatoarele documente: certificat de calificare/absolvire – original si copie xerox; supliment descriptiv – original si copie xerox; C.I. titular in copie xerox certificata de titular conform cu originalul si semnatura acestuia. Imputernicitul cu procura notariala trebuie sa prezinte pe langa documentele de mai sus si urmatoarele acte: procura notariala in original si copie xerox; C.I. imputernicit certificata de imputernicit conform cu originalul si semnatura acestuia.

Taxa de facilitare a emiterii avizului in vederea apostilarii certificatului este in valoare de 250 lei.

Pentru informatii suplimentare, inainte sa va deplasati la sediul AJPIS Constanta- Secretariatul Tehnic al formarii profesionale, va rugam sa luati legatura telefonic cu ei, la urmatorul numar de telefon: 0241-486699.

*Personalul CFPDR nu este raspunzator de urmarea acestei proceduri in numele cursantului.

O.G. nr.66/24 august 1999, pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 05 octombrie 1961, aprobata de Romania prin Legea nr.52/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, mentioneaza autoritatile romane competente sa aplice apostila prevazuta la art.3, alin.(1) din Conventie dupa cum urmeaza:

– Prefecturile pentru actele oficiale prevazute la art.1, lit.b) din Conventie si anume documentele administrative.

In acest context, tinand cont de faptul ca certificatele de calificare/absolvire sunt acte oficiale de studii in Romania si documente administrative, pentru a intari recunoasterea acestora la nivel european si international este nevoie de aplicarea apostilei pe aceste documente si apoi traducerea legalizata a acestora intr-o limba de circulatie internationala.

Pentru veridicitatea celor de mai sus sau pentru alte amanunte vizitati site-ul www.anc.edu.ro care este site-ul Autoritatii Nationale pentru Calificari.

 

CAPITOLUL nr. 7 – NIVELURI DE CALIFICARE AL CURSURILOR

Nivelul 1 al cursurilor de calificare – 360 de ore, din care 120 ore de pregatire teoretica si 240 ore de pregatire practica. Conditii minime de acces la curs – absolvent a  invatamanutul obligatoriu.

Nivelul 2 al cursurilor de calificare – 720 de ore, din care 240 ore de pregatire teoretica si 480 ore de pregatire practica. Conditii minime de acces la curs – absolvent a invatamantului general obligatoriu

Nivelul 3 al cursurilor de calificare care sunt considerate cursuri postliceale – 1080 de ore, din care 360 ore de pregatire teoretica si 720 ore de pregatire practica. Conditii minime de acces la curs – absolvent al studiilor liceale cu diploma de bacalaureat.

 

Pregatirea minima obligatorie: invatamant obligatoriu la data absolvirii dupa cum urmeaza:

  • 1949 – 1958 – 4 clase absolvite;
  • 1959 – 1961 – 7 clase absolvite;
  • 1962 – 1974 – 8 clase absolvite;
  • 1975 – 1990 – 10 clase absolvite;
  • 1991 – 2003 – 8 clase absolvite;
  • 2004 – prezent – 10 clase absolvite;

Pentru cursurile de calificare profesionala se elibereaza la absolvire certificate de calificare profesionala conform nivelului absolvit.

Pentru absolvirea nivelului de initiere din cadrul unui curs de calificare profesionala – initiere, care presupune parcurgerea numai a unui numar redus de ore din numarul total de ore al programei de pregatire pentru calificare, se elibereaza certificat de absolvire, care este deasemenea recunoscut ca act oficial de studii la nivel national.

Pentru cursurile de perfectionare/specializare se elibereaza la absolvire certificat de absolvire, care este deasemenea recunoscut ca act oficial de studii la nivel national pentru anumite ocupatii care nu presupun parcurgerea unui program de calificare profesionala.

 

CAPITOLUL NR. 8 – PREVENIREA FORMELOR DE DISCRIMINARE

Personalul CFPDR se angajeaza sa respecte intocmai Legea nr.48/2002 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare si va solicita respectarea legii tuturor persoanelor fizice.

Constituie abatere de la prevederile legii orice comportament cu caracter nationalist-sovin de instigare la ura rasiala sau nationala, ori acel comportament ce vizeaza atingerea demnitatii sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare indreptate impotriva unei persoane sau a unui grup de persoane.

 

CAPITOLUL NR. 9. – PROTECTIA PROPRIETATII INTELECTUALE

Continutul si designul calificare.net (precum si orice alt material avand legatura cu calificare.net) trimis beneficiarilor sau potentialilor beneficiari prin email sau furnizat dvs. in orice alta modalitate (ca, spre exemplu: articole, design si orice alte materiale instructive, educative si didactice la care ne vom referi in continuare ca la „Continut calificare.net„), apartin calificare.net si colaboratorilor sai – acolo unde acest lucru este specificat expres ori nu este specificat un alt autor – (drept de autor) si sunt protejate de legislatia privind proprietatea intelectuala. Articolele publicate in sectiunile site-ului calificare.net fac parte din dreptul de proprietate intelectuala apartinand exclusiv CFPDR sau colaboratorilor care le-au realizat dar acest aspect fiind mentionat de fiecare data. Nu puteti utiliza, reproduce sau permite nimanui sa utilizeze sau sa reproduca documentele si materialele didactice de care beneficiati fara a detine o permisiune scrisa din partea calificare.net sau colaboratorilor sai, care detin un drept de proprietate intelectuala asupra sectiunii respective de continut calificare.net sau pe platforma de e-learning. De asemenea, este interzisa reproducerea, in orice fel, integral sau partial, a informatiilor cuprinse si aflate pe site-ul calificare.net sau pe platforma de e-learning.

 

CAPITOLUL NR. 10 – UTILIZAREA CONTINUTULUI calificare.net si a platformei de e-learning

Puteti copia si printa Continutul calificare.net  sau aflat pe platforma de e-learning doar pentru folosinta dumneavoastra in scopul autoevaluarilor personale, a sustinerii evaluarilor pe parcursul cursului din cadrul programelor de formare si pregatire profesionala, in scopul rezolvarii a aplicatiilor cursului, in scopul vizionarii a modulelor predate in cadrul cursurilor, etc., potrivit scopului pentru care v-ati inscris la programul de formare si pregatire profesionala dorit. Cu expectia celor mentionate mai sus, continutul calificare.net si al platformei de e-lerning nu poate fi reprodus, modificat si exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatari.

Tipul de actiuni descrise mai jos nu sunt permise in lipsa obtinerii in prealabil a unei permisiuni scrise din partea calificare.net:
a.  reproducerea sau stocarea Continutului, precum si trimiterea acestui continut catre orice alt site, server sau orice alt mijloc de stocare a informatiei;
b. modificarea, publicarea, transmiterea, precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului, in lipsa obtinerii in prealabil a unei permisiuni scrise din partea CFPDR;
c. indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al calificare.net  asupra Continutului.
Orice utilizare a continutului calificare.net in alte scopuri decat cele permise expres de prezentul document, este interzisa. Cererile de utilizare a continutului in alte scopuri decat cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: contact@calificare.net.

 

CAPITOLUL NR. 11. FOLOLSIREA COOKIE-URILOR

Vezi  Politica de cookie, care face parte din prezentul Document.

 

CAPITOLUL NR. 12 – OFICIUL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORULUI

CFPDR militeaza permanent pentru respectarea drepturilor consumatorilor – beneficiari si va respecta permanent normele legale in vigoare. Telefonul consumatorului 021/9551 –INFOCONS. Toate aspectele privind activitatea ANPC poate fi vizualizata pe www.anpc.ro.

 

Formular inscriere